Målerkontrol

Sikkerhedsstyrelsen har udsendt nyt måleteknisk direktiv – MV 02.36-01, Udgave. 10. – der nærmere beskriver reglerne for målerkontrol. Direktivet kan læses på FVD’s hjemmeside – se under ’’lovgivning – vejledninger’’.

Essensen af direktivet er en ændret opsætnings periode, der er ændret fra 8 år til nu 6 år.

Målerkontrol skal sikre korrekt forbrugsafregning. Kontrolsystemet skal sikre, at de målere der er i drift, ikke overskrider det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl, der gælder for en ny måler. En ny måler må højst vise 2% forkert og en måler i drift må således højst vise 4% forkert.

Sikkerhedsstyrelsen begrunder nedsættelsen af opsætningsperioden med, at de hidtidige erfaringer med stikprøve af målere viser, at omkring halvdelen af de kontrollerede målerpartier bliver kasseret. Halvdelen de kontrollerede målere har med andre ord for stor fejlvisning, og det er efter Sikkerhedsstyrelsens opfattelse ikke tilfredsstillende.

Ved at kræve kontrol af målerne 2 år tidligere end vi har været vant til, må det forventes, at en større andel af de kontrollerede partier kan bestå kontrollen, idet målerne er nyere på kontroltidspunktet. Det skulle alt andet lige resultere i en mere korrekt forbrugsafregning.

Vandmålere

Vandmålerne er vandforsyningssleskabets ejendom og er således udlånt til forbrugeren. Målerne kontroleres med mellemrum, hvilket er vederlagsfrit for forbrugeren.

Vandmåleren skal være let tilgængelig for at aflæsning eller udskiftning kan finde sted.

Udskiftning af målerne vil blive annonceret på Fyns Hoved Grundejerforenings hjemmeside eller ved en oplysning nedlagt i forbrugerens brevkasse.

Forbrugsområdet

Forbrugsområdet starter ved Brockdorff Allé og dækker alle forbrugere indtil den sidste ejendom på Fynshovedvej, ialt er der 271 forbruger per februar 2014.

Forbrugs området er opdelt i 3 partier:

Parti no. 1: alle forbrugere på Alpehau og alle på Hulvej til og med no. 87.
Parti no. 2: alle forbrugere på Hulvej fra no. 91, samt alle på Sandvejen og Sømærkevej.
Parti no. 3: alle forbrugere på Fynshovedvej, Horseklint, Jøvet og Nordskov Bygade.
Parti no. 1, 2 og 3 har fået deres målere udskiftet i henholdsvis 2008, 2009 og 2011.

Næste omgang vil starte i 2014.