Nyheder

Referat fra generalforsamling 5. juni 2017

18/06-2017 20:31 af Bo C. Bruun (0 kommentarer)


Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og beklagede fraværet af kasseren og sekretæren. Forsamlingen blev orienteret om, at der efter punkt 2 på dagsorden ville komme et indlæg om mulighed for bredbånd på Fyns Hoved. Orienteringen blev taget til efterretning.

1. Valg af dirigent

Svend Erik Grue Nielsen blev indstillet af bestyrelsen og valgt uden modkandidat. 

2. 1. Beretning og fremtidig virksomhed for Fyns Hoved Vandforsyningsselskab

Niels Bramming fremlagde vandforsyningsselskabets beretning. Jørgen Peter Holst, Hulvej spurgte til digitaliseringstilbuddenes økonomi. >Tilbud ligger mellem 40.000 og 50.000 kr. Bo, Jøvet: Betyder Kerteminde Forsynings digitalisering at vi kan følge forbruget på nettet? >Ja, formentlig. Erik C., Sandvejen: Vil Kerteminde Forsyning ikke sikre digital indberetning på alle forsyningsarter? >Vi ved det ikke, men det er den vej de fleste forsyningsselskaber går Svend Erik Nørby, Alpehau: Kommenterede på Kamstrup målernes muligheder for aflæsning, bl.a. fra renovationsvogn.

Beretningen blev vedtaget uden yderligere kommentarer.

2. 2. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse af budget for Fyns Hoved Vandforsyningsselskab

I kasserens fravær, fremlagde Henrik Lang regnskab og budget. Det blev specielt bemærket, at det faste kontingent på 400 kr./år ikke blev opkrævet for 2017 og at bestyrelsen heller ikke forventede at opkræve det for 2018. Vandforsyningen har en vis formue og bestyrelsen så ingen umiddelbar grund til at opbygge yderligere formue. Regnskab og budget blev vedtaget uden spørgsmål.

Indskudt punkt - bredbåndspulje

De lokale initiativtagere og en repræsentant fra NEF orienterede om mulighederne for at søge regeringens bredbåndpulje om støtte til etablering på det yderste stykke af Hindsholm. Der er omdelt materiale til sommerhusejerne og materialet og tilmelding kan desuden ses på FYNSHOVEDGRUND.DK (Forsiden klik på ”forside” og ”nyhedsbrev” i top menuen)

3. 1. Beretning og fremtidig virksomhed for Fyns Hoved Grundejerforening

Henrik Lang fremlagde beretningen. Erik C., Sandvejen: Det anvendte vejmateriale indeholder for store og for skarpe sten. Det gør det vanskeligt at gå og cykle på vejene og der har været flere punkteringer.>Dialog om vejene blev henvist til punkt 4, hvor der netop var kommet et forslag om vejmateriale. Hans Ole Frostholm, Sandvejen: Punktet om vandforsyningens fremtid bør tages som separat punkt på næste års generalforsamling. >Formanden forsikrede om, at det ville blive behandlet særskilt.

Beretningen blev vedtaget uden yderligere kommentarer

3. 2. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for Fyns Hoved Grundejerforening

I kasserens fravær, fremlagde Henrik Lang regnskab og budget. Regnskab og budget blev vedtaget uden spørgsmål.

-- Pause med en forfriskning --

04. Indkomne skriftlige forslag fra medlemmer

Forslag om forsøg med andet vejmateriale (slotsgrus) er modtaget fra Ole Sørensen, Hulvej. Forslaget blev fremlagt af Ole og debatteret i forsamlingen. Jette, Hulvej: De ujævne veje er med til at holde hastigheden nede. Der er mange der kører for hurtigt. Erik C, Sandvejen: Kommenterede, at stierne med slotsgrus i Odense kommune var fine og kunne også bære tungere trafik. Forsamlingen kommenterede, at bl.a. postbilen kørte alt for stærkt. Det blev henstillet, at man tog fat i Postnord eller chaufføren. Efter en del debat blev forslaget justeret til, at bestyrelsen blev bedt om, at udføre forsøg med andet vejmateriale med en mindre størrelse sten, på en begrænset vejstrækning. Forslaget blev vedtaget med stort flertal.

05. Fastlæggelse af kontingent

Kontingent for grundejerforening fortsætter uændret.

06. Valg af formand

Henrik Lang Petersen er villig til genvalg Genvalgt uden modkandidat

07. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Niels Bramming er villig til genvalg Bent Knudsen ønsker ikke genvalg
Der var ingen kandidater i forsamlingen. Bestyrelsen foreslog derfor Ulla Prangsgaard, Sømærkevej. Ulla blev valgt…

08. Valg af suppleant for henholdsvis kasserer og bestyrelse

Ole Sørensen og Lis Henriksen er villige til genvalg Lis og Ole blev valgt uden modkandidater

09. Valg af revisor og revisorsuppleant

Henrik Møhl og Erik Pindstofte Jensen  Henrik og Erik blev valgt uden modkandidater.

10. Eventuelt

Ulla, Sandvejen: vil gerne have navn med på dem der stiller spørgsmål på generalforsamlingen. Det hermed gjort… Erik C., Sandvejen: Synes forsamlingen skulle rette en stor tak til Niels Bramming for det store arbejde med vandværket og stabil vandforsyning. Forsamlingen gav Niels et fortjent bifald. Svend Erik Grøndal: Hvem kontrollerer brandmateriellet og hvornår er det sidst foretaget? >Niels svarede, at det nu er styret fra et selskab i Odense og dermed er kommet i faste rammer. Alle ydelser koster penge, således vil et indlæg på generalforsamlingen koste 7.000 kr + kørsel.

Formanden tog herefter ordet og takkede Bent Knudsen for hans 18 års bestyrelsesarbejde og det store arbejde med at vedligeholde vejene – et emne der gennem hele foreningens historie har været livlig debat om. Bestyrelsen har lavet en aftale med Bent om, at han indtil videre fortsat vil hjælpe med vedligehold af vejene. Bent fik en lille gave fra foreningen. Forsamlingen gav stående bifald.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.